1.Definities

1.Account: het persoonlijke middels de Dienst aangemaakte account/profiel van Cursusgever en/of Cursusnemer waarmee Cursusgever en/of Cursusnemer bij Honck geregistreerd zijn.

2.Cursusaanbod: het door Cursusgevers middels de Dienst op de Website kenbaar gemaakte cursusaanbod, waaronder het verzorgen van lessen, cursussen, workshops, trainingen, sessies en/of soortgelijke activiteiten. Het op de Website gemaakte onderscheid in cursussen en workshops staat los van de betekenis die door Honck in deze Gebruiksvoorwaarden aan het Cursusaanbod wordt gegeven.

3.Cursusgever: de natuurlijke persoon dan wel onderneming die middels de Dienst op de Website Cursusaanbod aanbiedt, al dan niet geregistreerd via de Website

4.Cursusnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst, al dan niet geregistreerd via de Dienst, en die eventueel middels de Dienst Cursusaanbod afneemt anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

5.Dienst: de service van Honck zoals beschikbaar op de Website en/of middels eventuele andere (toekomstige) aan deze service van Honck gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps die het enerzijds Cursusgevers mogelijk maakt hun Cursusaanbod aan Cursusnemers kenbaar te maken en anderzijds het Cursusnemers mogelijk maakt van dit Cursusaanbod kennis te nemen en na betaling dit Cursusaanbod af te nemen, alles onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

6.Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding(en) tussen Partijen van toepassing zijn.

7.Helpdesk: de helpdesk van Honck die op werkdagen tijdens normale kantooruren per e-mail bereikbaar is via het e-mailadres klantenservice@honck.nl. De contactgegevens van de klantenservice zijn terug te vinden op de informatiepagina support.honck.nl.

8.Honck: het online platform dat middels de Dienst actief is, waaronder via de Website gekoppeld aan de domeinnaam www.honck.nl. Honck is een initiatief, dienst en handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEND BV, statutair gevestigd en zaakdoende in (1015 DR) Amsterdam, aan de Prinsengracht 153.

9.Partijen: Honck, Cursusgever en Cursusnemer gezamenlijk.

10.Transactie: het gezamenlijk besluit van Cursusgever en Cursusnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij middels de Dienst en onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden, Cursusnemer tegen betaling van een bepaald bedrag Cursusaanbod van Cursusgever afneemt.

11.Website: de Website actief via en gekoppeld aan de domeinnaam www.honck.nl waarop de Dienst van Honck beschikbaar is.

2.Privacy

1.Cursusgever en Cursusnemer en andere personen die gebruik maken van de Dienst hebben kennis genomen van de privacyverklaring van Honck www.honck.nl/privacy/ en stemmen uitdrukkelijk in met de daarin beschreven verwerkingen van hun persoonsgegevens.

2.Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Honck van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. Honck is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Honck is onder nummer [nummer] aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

3.Registratie van Cursusgevers en Cursusnemers

1.Alvorens Cursusgever gebruik kan maken van de Dienst, waaronder het aanbieden van Cursusaanbod, dient Cursusgever zich eerst middels de Dienst te registreren en de Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Registratie is eenmalig indien Cursusgever een Account aanmaakt.

2.Cursusgever heeft de mogelijkheid om zijn Account van een profiel te voorzien ter presentatie van zichzelf en het Cursusaanbod aan mogelijke Cursusnemers. Een nieuw aangemaakt dan wel aangepast profiel binnen het Account van Cursusgever behoeft voorafgaande goedkeuring van Honck alvorens het middels de Dienst aan Cursusnemers kenbaar kan worden gemaakt. Cursusgever is zich er bewust van dat dergelijke goedkeuring van het Account enige vertraging oplevert in het kenbaar kunnen maken van het Cursusaanbod middels de Dienst. Honck heeft te allen tijde het recht om naar eigen kennis en inzicht een Account van Cursusgever af te keuren en/of Cursusaanbod van een Cursusgever niet tot de Dienst toe te laten en/of uit de Dienst te halen.

3.Alvorens Cursusnemer Cursusaanbod middels de Dienst kan afnemen, dient Cursusnemer zich eerst middels de Dienst te registreren en de Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Registratie is eenmalig indien Cursusnemer een Account aanmaakt.

4.Cursusgever en Cursusnemer kunnen gebruikmaken van de Dienst eerst nadat ingelogd is op de Website en/of middels eventuele andere (toekomstige) aan deze service van Honck gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps. Inloggen kan middels de Account en/of eigen social media accounts van Cursusgever en/of Cursusnemer zoals Facebook en LinkedIn.

5.Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich registreren dan wel een Cursusgever (doen) registreren. Wanneer echter een Cursusnemer of Cursusgever de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt kan deze met toestemming van zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger registreren en gebruik maken van de Dienst.

6.Het beheer en het wijzigen van de Account van Cursusnemer of Cursusgever en het kiezen van de betaalmethoden, zal plaats vinden binnen het desbetreffende Account van de Cursusnemer of Cursusgever zoals beschikbaar in het kader van de Dienst, waaronder op de Website.

7.Cursusnemers en Cursusgevers dienen bij het registreren en het aanmaken van een Account hun juiste e-mailadressen als gebruikersnaam op te geven alsmede een uniek wachtwoord te kiezen.

8.Cursusnemer en Cursusgever zollen het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die met de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord middels de Dienst wordt gedaan, wordt geacht door de betrokken Cursusnemer en Cursusgever te zijn gedaan of met goedkeuring van deze partijen. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van de betrokken Cursusnemer en/of Cursusgever, tenzij dit misbruik of oneigenlijk gebruik wegens opzet of bewuste roekeloosheid concreet aan Honck kan worden toegerekend.

9.Honck kan voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst en het gebruik van de Website vaststellen. Deze voorschriften en instructies worden gecommuniceerd bij gebruikmaking van de Dienst en op de Website en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Cursusnemers en Cursusgevers zijn gehouden om deze voorschriften en instructies zorgvoldig na te leven.

10.Honck zal van tijd tot tijd Cursusnemers per e-mail persoonlijk om reviews van het (afgenomen) Cursusaanbod vragen ter publicatie op de Website en in andere uitingen van Honck rondom de Dienst, zoals bijvoorbeeld via social media zoals Facebook en Twitter. Desgewenst zal Honck deze reviews van Cursusnemers anonimiseren.

4.Het Cursusaanbod

1.Als Cursusgever conform artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden is geregistreerd en een Account heeft aangemaakt welke door Honck is goedgekeurd, heeft deze de mogelijkheid om middels de Dienst Cursusaanbod ter beschikking te stellen.

2.Als Cursusnemer conform artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden geregistreerd is, heeft deze middels de Dienst toegang tot het Cursusaanbod en kan deze Cursusaanbod middels de Dienst afnemen onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijkheid van eventuele door de Cursusgever gehanteerde algemene voorwaarden.

3.Het middels de Dienst beschikbare Cursusaanbod zal voortdurend variëren. Honck behoudt zich het recht voor om het Cursusaanbod zonder voorafgaande kennisgeving aan de andere Partijen te (doen) wijzigen.

4.Door middels de Dienst kennis te nemen van het Cursusaanbod, verklaart Cursusnemer tenminste de voor het specifieke Cursusaanbod vereiste leeftijd te hebben.

5.Het kan voorkomen dat het Cursusaanbod door Cursusgever middels de Dienst in de vorm van een (audio)visueel werk gepresenteerd wordt. Afhankelijk van het formaat met beholp waarvan kennis genomen kan worden van dergelijk Cursusaanbod, kan van dit Cursusaanbod alleen dan kennis worden genomen indien Cursusnemer beschikt over specifieke apparaten die dit ondersteunen en/of over een internet verbinding die voldoende bandbreedte heeft. Cursusnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het middels de Dienst kunnen kennisnemen van het Cursusaanbod. Cursusnemer kan hiertoe op de Website ook de FAQ http://support.honck.nl/forums raadplegen.

6.Specifieke technische vereisten voor het ontvangen en het afspelen van de (verschillende soorten) Cursusaanbod zijn te vinden via honck.nl/c/. Omdat deze technische vereisten door de ontwikkeling van de techniek kunnen wijzigen, kunnen voor (bepaalde soorten) Cursusaanbod de technische vereisten wijzigen. Cursusnemer dient de huidige vereisten zoals opgenomen op support.honck.nl te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

7.Honck wijst er nadrukkelijk op dat indien het Cursusaanbod op de persoonlijke smaak van Cursusnemer is afgestemd en overeenkomstig de door Cursusnemer gekozen specificaties kan worden afgenomen, uitgezonderd tijdens de periode van herroeping als bedoeld in artikel 5.7 van deze Gebruiksvoorwaarden, het na betaling niet meer mogelijk is om van de Transactie af te zien of de bestelling te ontbinden, om de specificaties van het Cursusaanbod aan te passen of om het Cursusaanbod te ruilen.

5.Gebruik van de Dienst

1.De Dienst fungeert uitsluitend als ‘matchmaker’ tussen Cursusgevers van Cursusaanbod en Cursusnemers die eventueel Cursusaanbod willen afnemen. Honck faciliteert middels de Dienst dat Cursusgever en Cursusnemer een Transactie kunnen sluiten. Tenzij expliciet anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden is Honck geen partij bij een eventuele tussen Cursusgever en Cursusnemer te sluiten Transactie of andersoortige overeenkomst en de feitelijke uitvoering daarvan.

2.Een Transactie tussen Cursusgever en Cursusnemer komt tot stand zodra Cursusnemer aangeeft het gekozen Cursusaanbod te willen afnemen door op de speciale button te klikken waarmee het Cursusaanbod kan worden besteld.

3.De Cursusgever ontvangt middels de Dienst een bevestiging van de Transactie per e-mail.

4.De Cursusnemer ontvangt middels de Dienst een bevestiging van de Transactie per e-mail.

5.Na wederzijdse bevestiging per e-mail zoals bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 van deze Gebruiksvoorwaarden is Cursusnemer gerechtigd deel te nemen aan het afgenomen Cursusaanbod conform specificaties en voorwaarden die Cursusgever middels de Dienst voor of bij de totstandkoming van de Transactie en/of rechtstreeks aan Cursusnemer heeft gecommuniceerd.

6.Cursusnemer heeft het recht de Transactie te annoleren conform specificaties en voorwaarden van de desbetreffende Cursusgever van wie het Cursusaanbod is afgenomen (if any).

7.Cursusgever is zich er van bewust dat Cursusnemer onder bepaalde omstandigheden een beroep kan doen op het wettelijke herroepingsrecht bij koop op afstand. Cursusnemer heeft in zoverre het recht de Transactie te annoleren binnen 7 (zeven) werkdagen na totstandkoming van de Transactie, tenzij deelname aan het afgenomen Cursusaanbod reeds is begonnen. Cursusnemer kan hiervoor tijdig een e-mail te sturen naar klantenservice@honck.nl met het verzoek de Transactie te annoleren, met een omschrijving van de Transactie die geannoleerd dient te worden. Het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Transactie, inclusief eventuele transactiekosten, zal dan worden teruggestort ingeval de Transactie is betaald door middel van een eenmalige overboeking voor de bewuste Transactie.

6.Transacties

1.Alle op de Website gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en zijn gebaseerd op informatie afkomstig van de Cursusgevers.

2.Alle transacties betrekkende tot het afnemen van een cursus of dienst tussen cursusgever en cursusnemer zullen buiten Honck om plaats vinden. Honck speelt hier alleen een faciliterende rol.

7.Klachten

1.Cursusgevers en Cursusnemers dienen eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, kenbaar te maken aan Honck door een e-mail te sturen aan klantenservice@honck.nl.

2.Honck zal ernaar streven binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren.

8.Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

1.De content beschikbaar middels de Dienst, waaronder het Cursusaanbod, zoals afbeeldingen, gebruikersinterfaces, (embedded) audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, bevat beschermde digitale informatie en materialen, die eigendom zijn van Honck, toeleveranciers van Honck en/of de Cursusgevers en worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele en/of industriële eigendom en andere wetten, waaronder die op het gebied van auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten en octrooien. Cursusnemers noch Cursusgevers mogen dergelijke beschermde informatie en materialen (doen) gebruiken, anders dan noodzakelijk binnen de context van de Dienst op de Website ten behoeve van het sluiten van Transacties en mits in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele of industriële eigendomsrechten van Honck, haar toeleveranciers of Cursusgevers overgaan op Cursusnemers, andere Cursusgevers of andere personen die gebruik maken van de Dienst. Alle door Cursusnemers of andere personen die gebruik maken van de Dienst middels de Dienst opgevraagde content zoals bedoeld in artikel 8 van deze Gebruiksvoorwaarden blijft uitdrukkelijk eigendom van Honck, haar toeleveranciers en/of Cursusgevers.

3.Het is Cursusnemer uitdrukkelijk niet toegestaan Cursusaanbod beschikbaar gesteld middels de Dienst elders openbaar te (doen) maken of anderen in staat te stellen openbaar te (doen) maken anders dan in huiselijke kring dan wel het Cursusaanbod op enigerlei wijze op te (doen) nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen, door te leveren aan een derde en/of anderszins te exploiteren. Onder huiselijke kring wordt verstaan de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan.

4.Ieder gebruik van het Cursusaanbod middels de Dienst beschikbaar anders dan in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende Cursusgever.

5.Indien geconstateerd wordt dat Cursusnemer in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden in het algemeen en artikel 3.6 in het bijzonder (onderdelen van) het Cursusaanbod openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, distribueert en/of exploiteert, dan wel zolks mogelijk maakt, is Honck gerechtigd die maatregelen te (doen) treffen die in alle redelijkheid nodig zijn om schade te voorkomen c.q. te beperken. Bovendien zollen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Cursusnemer worden verhaald. Cursusnemer zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

6.De content op de Website zoals bedoeld in artikel 8 van deze Gebruiksvoorwaarden kan technische beveiligingen bevatten, aangebracht door Honck, haar toeleveranciers en/of Cursusgevers, om deze content te beschermen en het gebruik van deze content te beperken in overeenstemming met de in deze Gebruiksvoorwaarden omschreven gebruiksdoeleinden. Het is Cursusnemer derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

7.deze content en/of computerbestanden waarmee deze content aan Cursusnemer wordt aangeboden te (doen) kopiëren, verspreiden, verkopen, verhuren, overdragen, exploiteren, (sub)licenseren, distribueren of ter beschikking te stellen aan derden;

8.te (proberen om) de versleuteling of de beveiliging van de (doorvoer van) deze content en/of het computerbestand waarmee deze content aan Cursusnemer wordt aangeboden te (doen) omzeilen of te kraken, danwel enig door of namens Honck, haar toeleveranciers en/of Cursusgevers aangebrachte technische voorzieningen te (doen) omzeilen in de zin van artikel 29a Auteurswet;

9.deze content aan te (doen) passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van deze content te vervaardigen;

10.het bestand waarmee deze content aan Cursusnemer wordt aangeboden te (doen) de-compileren, kopieren, verveelvoudigen of uit elkaar te rafelen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te (doen) bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;

11.deze content en/of het bestand waarmee deze content aangeboden wordt aan Cursusnemer te (doen) verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst nog te ontwikkelen fysieke dragers.

9.Aansprakelijkheid

1.Honck spant zich in om middels de Dienst een waarheidsgetrouw beeld van het Cursusaanbod te verschaffen. Dit neemt niet weg dat er een discrepantie kan bestaan tussen de verwachting die een Cursusnemer heeft op basis van het middels de Dienst beschikbaar gestelde Cursusaanbod en het daadwerkelijk afgenomen Cursusaanbod. Er kan nimmer sprake zijn van non-conformiteit of aansprakelijkheid aan de zijde van Honck ten aanzien van het Cursusaanbod als Cursusnemer heeft verzaakt om – voor zover redelijkerwijs mogelijk – te onderzoeken of het Cursusaanbod daadwerkelijk overeenstemt met hetgeen waarvoor Cursusnemer een Transactie wenst te sluiten en waaraan Cursusnemer wenst deel te nemen.

2.Honck verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen of anderszins kennisnemen van Cursusaanbod middels de Dienst indien zolks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Cursusnemer en/of Cursusgever. De minimale functionaliteiten en vereisten voor gebruikmaking van de Dienst, zijn weergegeven op de Website http://honck.nl/voorwaarden/.

3.Cursusgever is aansprakelijk voor schade geleden door Honck ten gevolge van gebruik van de Dienst in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.Cursusnemer is aansprakelijk voor schade geleden door Honck ten gevolge van gebruik van de Dienst in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.Honck zal alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de Cursusgever Cursusaanbod beschikbaar kan stellen middels de Dienst. Honck is echter bevoegd om het gebruik van de Dienst op te schorten, bijvoorbeeld bij technische storingen, beveiligingsincidenten of (dreigende) inbreuk op andermans rechten, waaronder intellectuele of industriële eigendomsrechten, portret- en imagerechten, of onrechtmatigheid anderszins. In genoemde situaties aanvaardt Honck geen aansprakelijkheid, van welke aard ook. Het oordeel van Honck is in genoemde situaties steeds doorslaggevend.

6.Cursusgever vrijwaart Honck en haar licentienemers voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, in verband met vergoeding van schade, kosten, waaronder juridische kosten, rente, voortvloeiende uit het beschikbaar stellen van Cursusaanbod middels de Dienst, gebruikmaking van de Dienst en/of uitvoering van Transacties. Deze vrijwaring ziet tevens toe op openbaarmaking, verveelvoudiging, distributie, (her)gebruik, verwerking of exploitatie anderszins van door intellectuele of industriële eigendomsrechten beschermde objecten in of bij het Cursusaanbod zoals middels de Dienst beschikbaar gesteld, waaronder muziek- en beeldgebruik. Cursusgever is alsdan zelfstandig en volledig verantwoordelijk voor de tijdige afdracht van vergoedingen aan collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en SENA. Honck is gerechtigd om eventuele kosten uit hoofde van dergelijk gebruik middels de Dienst van rechtens beschermde objecten volledig aan Cursusgever door te belasten en, al dan niet middels verrekening met de aan Honck toekomende fee zoals genoemd in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden, in rekening te brengen bij Cursusgever.

7.Honck is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Cursusgever, Cursusnemer en/of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van informatie en immateriële schade, verband houdend met (de totstandkoming van) Transacties of voortvloeiend uit gebruikmaking van de Dienst, op welke wijze dan ook.

8.Honck is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van sisow, de partij die de betalingen in verband met de Transacties verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvoldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan bewust roekeloos handelen of opzet van de zijde van Honck.

9.Onverminderd hetgeen elders in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald en tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Honck of haar leidinggevenden, is de aansprakelijkheid van Honck jegens Cursusgevers, Cursusnemers, andere personen die gebruik maken van de Dienst en/of derden, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Honck in het voorkomende geval verzekerd is of, bij gebreke van een verzekering, het bedrag gemoeid met de betreffende Transactie die middels de Dienst tot stand is gekomen.

10.Overmacht

1.Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Honck in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te (doen) schorten, dan wel de overeenkomst in verband met (de uitvoering van) de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zolks zonder dat Honck gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Honck kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schold, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.Geheimhouding

1.Indien en voor zover bij de uitvoering van de Transactie vertrouwelijke informatie van Honck ter kennis komt van Cursusgever en/of Cursusnemer zal Cursusgever en/of Cursusnemer deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Transactie en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Cursusgever en/of Cursusnemer staat ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een overeenkomst tot geheimhouding verplicht zollen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

2.Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

12.Beëindiging

1.Wanneer Cursusgever en/of Cursusnemer zich niet aan de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden houdt, of Honck goede redenen heeft om te geloven dat Cursusgever en/of Cursusnemer zich daar niet aan houdt, heeft Honck het recht om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annoleren, waarbij Cursusnemer aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties aan Cursusgever verscholdigd is geworden c.q. Cursusgever aansprakelijk blijft voor voldoening van de uit hoofde van de Transactie aan Honck te betalen fee conform artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden; en/of (ii) de rechten als genoemd in artikel 8 te (doen) handhaven; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

13.Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

1.Ieder Cursusaanbod van Honck, van welke aard ook, waaronder maar niet beperkt tot het Cursusaanbod gebruik te maken van de Dienst, is vrijblijvend.

2.Deze Gebruiksvoorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen rondom de Dienst, tussen Honck en Cursusgevers, Cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst, Transacties inbegrepen.

3.Door gebruik te maken van de Dienst, door het aangaan van een Transactie of het registreren middels de Dienst van Honck aanvaarden Cursusgevers, Cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Cursusgevers, Cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst bevestigen tevens voorafgaande aan of bij het sluiten van een overeenkomst met Honck een redelijke mogelijkheid te hebben gehad tot kennisneming van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.Honck draagt er zorg voor dat deze Gebruiksvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst, waaronder Transactie, aan Cursusgevers, Cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst, al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Cursusgevers, Cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst zijn zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze Gebruiksvoorwaarden, door middel van daartoe op de Website, in de browsers van Cursusgevers en Cursusnemers, middels de Dienst of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

5.Honck behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te (doen) brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden kan altijd middels de Dienst geraadpleegd worden.

6.Honck is gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten, waaronder Transacties, naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7.De nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet aan.

14.Toepasselijk recht en forumkeuze

1.Op deze Gebruiksvoorwaarden tussen Honck, Cursusgevers, Cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst en de uitvoering van middels de Dienst gesloten overeenkomsten, waaronder Transacties, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

15.Contactgegevens

1.Honck Events & Stichting Honck Events Betalingen

Prinsengracht 153

1015 DR Amsterdam

tel 020 560 5000

 

Honck Events/Wend BV

KVK 34242954, BTW: NL 8183.49.554.B01

 

Stichting Honck Events Betalingen

KVK 58420703