Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) cursisten voor wat betreft cursussen, workshops, masterclasses en borduurochtenden van Tree of Needlework te Utrecht.

1. Inschrijving

1.1. Voor de cursussen, workshops, masterclasses en borduurochtenden, hierna cursus genoemd, zijn er verschillende startmomenten. Inschrijving dient plaats te vinden voorafgaand aan de cursus. Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

1.2 Door inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

2. Betaling

2.1 Na aanmelding ontvang je een bevestiging voor deelname aan de cursus. Je aanmelding is officieel wanneer we je betaling hebben ontvangen.

2.2 De datum van ontvangst van de betaling bepaalt de volgorde van deelname.

2.3 Betaling is mogelijk op twee manieren: A. door betaling via IDEAL of Paypal in de webshop van Tree of Needlework; B. door overmaking van het openstaande bedrag op rekening NL52 INGB 0006 8985 97 ten name van Tree of Needlework te Utrecht. Bij betaling via de bank graag de cursusnaam en datum vermelden. De lesgelden zijn inclusief 21% BTW.

3. Annulering en restitutie

3.1 Voor de cursussen geldt dat annuleren van je inschrijving mogelijk is, en wel schriftelijk (per brief of email). De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend.

3.2 Bij schriftelijke opzegging tot 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist het volledige inschrijfgeld terug.

3.3 Bij schriftelijke opzegging vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus heeft Tree of Needlework aanspraak op een redelijke vergoeding van 20% van het inschrijfgeld met een minimumbedrag van € 25,-. De rest van het inschrijfgeld wordt dan teruggestort.

3.4 Bij opzegging op de dag van (of na) de start van de cursus wordt geen inschrijfgeld teruggestort.

3.5 Tree of Needlework heeft het recht om een cursus te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn. De cursist wordt hierover geïnformeerd en reeds betaald cursusgeld wordt in dat geval geretourneerd.

4. Algemeen

4.1 Van iedere cursist hebben wij een e-mailadres en telefoonnummer nodig. Dit is nodig voor het doorgeven van cursusinformatie en roosterwijzigingen bij (bijvoorbeeld) ziekte van een docent.

4.2 E-mailadressen (en telefoonnummers) worden nooit aan derden doorgegeven. Zie ook de privacyverklaring van Tree of Needlework.

4.3 Om redenen van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Tree of Needlework zich het recht om cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleent.

5. Fotografie en video-opnames

Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als  hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend (Tree of Needlework, Concordiastraat 68, studio 122, 3551 EM Utrecht o.v.v. de cursus waaraan wordt deelgenomen) gaat Tree of Needlework er van uit dat de cursist hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan ter plekke aan de fotograaf kenbaar gemaakt worden wanneer de cursist niet gefotografeerd wenst te worden.

6. Absentie

6.1 Verhindering van deelname aan de lessen van de cursist, om welke reden dan ook, geeft geen recht op restitutie van het lesgeld behalve in speciale gevallen omschreven in 3.

6.2 Bij verhindering van de docent (bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere zeer dringende reden) wordt telefonisch bericht gegeven aan de cursist. De lessen van de cursus worden ingeval van verhindering door de docent in overleg met de cursisten op een ander tijdstip ingehaald.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Tree of Needlework is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.

7.2 Het door onachtzaamheid of met opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van Tree of Needlework (zowel inventaris als opstal) komt voor rekening van de desbetreffende cursist.

7.3 Cursisten mogen geen eigendommen van Tree of Needlework uit het atelier meenemen naar huis. In het geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

8. Intellectueel eigendom

Tree of Needlework behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door Tree of Needlework verstrekte middelen. De cursisten zijn niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Tree of Needlework toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven of op een openbare blog bekend te maken.

9. Geheimhouding

Cursisten verplchten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan cursisten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

10. Klachtenprocedure

Een goede relatie met onze cursisten is voor Tree of Needlework belangrijk. Toch kan het gebeuren dat een cursist niet tevreden is – bijvoorbeeld over een cursus, de docent of over administratieve zaken. De cursist wordt verzocht dit zo snel mogelijk te laten weten. Opmerkingen, klachten en complimenten kunnen worden gemaild naar Majo van der Woude via info@treeofneedlework.nl of per briefpost gestuurd naar: Tree of Needlework, Concordiastraat 68, studio 122, 3551 EM Utrecht. Op de ingediende opmerking of klacht zal altijd op redelijke en liefst zo kort mogelijke termijn worden gereageerd. Het indienen van een klacht betekent geen ontslag van betalingsverplichting.

11. Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen Tree of Needlework en cursist is Nederlands recht van toepassing.

12. Contactgegevens

Tree of Needlework
Concordiastraat 68, studio 122
3551 EM Utrecht
tel. 06-45298931

KvK 63644304
BTW NL001515396B97